Капустян Володимир Омелянович

Посада - завідувач кафедри математичного моделювання економічних систем НТУУ „КПІ” з 2003 року

професор кафедри ММЕС

Народився – 22.05.1953 р. в м. Дніпропетровську
Закінчив- в 1975 р. Дніпропетровський інститут інженерів залізничного транспорту (ДІІТ)
З 1970 р. по 1975 р. навчався в ДІІТі .
Факультет – обчислювальна техніка.
Спеціальність – прикладна математика.

У 1982 р. в КНУ (Київ) отримав вчений ступінь кандидата фізико – математичних наук
зі спеціальності 05. 13. 02. – системи автоматичного регулювання;
тема дисертації „Синтез оптимального управления распределенными системами с запаздыванием по времени”, науковий керівник – д. ф. – м. н., професор Єгоров О. І.
У 1994 р. в КНУ (Київ) отримав вчений ступінь доктора фізико – математичних наук зі спеціальності 01. 01. 09. – математична кібернетика;
тема дисертації „Оптимальное ограниченное управление сингулярно возмущенными системами с распределенными параметрами”, наукові консультанти – д. ф. – м. н., професор Єгоров О. І.; д. ф. – м. н., професор Наконечний О. Г.
Наукове звання професора одержав в ДІІТі в 1996 р. по кафедрі прикладної математики.
З 1996 р. по 2003 р. – завідувач кафедри комп’ютерних інформаційних технологій ДІІТу . Відкрив при цій кафедрі спеціальність „Економічна кібернетика.”
Напрямки наукової роботи
оптимальне керування системами з розподіленими параметрами;
асимптотичний аналіз оптимальних систем;
математичне моделювання економічних систем.

Готує фахівців вищої кваліфікації через аспірантуру НТУУ „КПІ” по спеціальностям:

01.05.04 - системний аналіз і теорія оптимальних рішень (фізико – математичні науки);
08.00.11 – математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці
(економічні науки).

Учні:
1) Зайцев В. Г. (доцент ДНУ, Дніпропетровськ). В 1995 р. в ДНУ отримав вчений ступінь кандидата фізико – математичних наук зі спеціальності 01. 05. 02. – математичне моделювання та обчислювальні методи в наукових дослідженнях; тема дисертації – „Оптимальное управление процесами со свободной границей”.


2) Коряшкіна Л. С. (доцент ДНУ, Дніпропетровськ). В 2000 р. в ДНУ отримала вчений ступінь кандидата фізико – математичних наук зі спеціальності 01. 05. 01.теоретичні основи інформатики та кібернетики; тема дисертації – „Методы оптимального разбиения множеств в управлении распределенными системами” (співкерівник – д. ф.- м. н., професор Кисельова О. М.).


3) Фартушний І. Д. (ст. викладач НТУУ „КПІ”). В 2008 р. в КНУ отримав вчений ступінь кандидата фізико – математичних наук зі спеціальності 01. 05. 04. – системний аналіз і теорія оптимальних рішень; тема дисертації – „Асимптотики обмежених розподілених керувань в оптимальних параболічних періодичних крайових задачах”.


4) Когут О. П. (асистент НГУ, Дніпропетровськ). В 2010 р. в Інституті космічних досліджень НАН Украіни та НКА України отримала вчений ступінь кандидата фізико – математичних наук зі спеціальності 01. 05. 04. – системний аналіз і теорія оптимальних рішень; тема дисертації – „Якісний аналіз одного класу оптимізаційних задач для нелі- нійних еліптичних систем”.


5) Богославська О. Ю. (молодший науковий співробітник інституту загальної Енергетики НАН України, Київ). В 2010 р. в державній установі "інститут економіки та прогнозування" отримала вчений ступінь кандидата економічних наук зі спеціальності 08. 00. 11. - математичні методи,моделі та інформаційні системи в економіці; тема дисертації - "Моделювання та розробка цінових стратегій теплових електростанцій на оптовому ринку України".


6) Шинкаренко В. І. (доцент ДІІТу , Дніпропетровськ). ”). В 2010 р. в КНУ отримав вчений ступінь доктора технічних наук зі спеціальності 01. 05. 03. –математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем ; тема дисертації – „Експериментальні методи оцінки часової та функціональної ефективності алгоритмів у програмно- апаратних середовищах”.


7) Ільченко К. О. (асистент НТУУ „КПІ”). В 2014 р. в Східноєвропейському університеті економіки і менеджменту (м. Черкаси) отримала вчений ступінь кандидата економічних наук зі спеціальності 08.00.11 – математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці; тема дисертації – „Моделювання кредитно – депозитної діяльності комерційного банку з урахуванням гудвілу”.


8) Кравець Т. В.(асистент ДІІТ’у). В 2014 р. в Національній металургійній акадамії України (м. Дніпропетровськ) отримала вчений ступінь кандидата технічних наук зі спеціальності 01.05.02 – математичні моделювання та обчислювальні методи ; тема дисертації – „Побудова в кватерніонних матрицях моделей нелінійної динаміки транспортних екіпажів при повороті та переносі у просторі”.


9) Лазаренко І. С. (асистент НТУУ „КПІ”). В 2015 р. в КНУ отримала вчений ступінь кандидата фізико – математичних наук зі спеціальності 01.05.04 – системний аналіз та теорія оптимальних рішень; тема дисертації – „Оптимальне керування для параболічних рівнянь з точковими нелокальними крайовими умовами”.


10) Чепелєв М. Г. (молодший науковий співробітник Державної установи „Інститут економіки та прогнозування НАН України”). В 2015 р. в Державній установі „Інститут економіки та прогнозування НАН України” отримав вчений ступінь кандидата економічних наук зі спеціальності  08.00.11 – математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці; тема дисертації – „Моделювання та оцінка економічних наслідків субсидіювання побутових споживачів енергетичних ресурсів”.


11)Пишнограєв І. О.(асистент НТУУ „КПІ”). В 2016 р. в КНУ отримав вчений ступінь кандидата фізико – математичних наук зі спеціальності  01.05.04 – системний аналіз та теорія оптимальних рішень; тема дисертації – „Оптимальне керування та мінімаксне оцінювання для параболо – гіперболічних рівнянь з точковими нелокальними крайовими умовами”. 


12) Дрозд А. О. (асистент  НТУУ „КПІ”). В 2017 р. в КНУ отримав  вчений ступінь кандидата економічних наук зі спеціальності  08.00.11 – математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці; тема дисертації – „Моделювання кредитно – депозитної діяльності комерційного банку із врахуванням несвоєчасного повернення кредитів”. 


Читає курси:
моделювання економіки, моделювання економічної динаміки, оптималь-не керування та теорія ігор в економіці, багатокритеріальні моделі в економіці
теорія керування


Монографії:
Белозеров В. Е., Капустян В. Е. Геометрические методы модального управления. – К.: Наукова думка, 1999. – 260 с.


Навчальні посібники, підручники:
1. Капустян В. Е. Оптимальное управление параболическими уравнениями с пос- ледействием. В кн. Лигун А. А., Капустян В. Е., Волков Ю. И.” Специальные вопросы теории приближений и оптимального управления распределенными системами”. – К.: Выща школа, 1990, с. 75 – 154.
2. Капустян В. О., Пасенченко Ю. А. Фінансова математика.- К.: Центр навчальної літератури, 2010. - 227 с.
Гальчинський Л. Ю., Капустян В. О. Технології електронної обробки даних в інформаційних системах економіки. - К.: Центр навчальної літератури, 2010. - 503 с.
3. Капустян В.О., Жуковська О.А. Алгебраїчні та геометричні методи. – К.: Освіта України, 2017. – 140 с.

Статті за останні 5 років.

Публікації в галузі оптимального керування нескінченновимірними системами

2012 р.

1.  Капустян В.О., Капустян О. А., Мазур О. К. Задача оптимального керування для еліптичного рівняння з нелокальними крайовими умовами в круговому секторі. - Журнал обчислювальної і прикладної математики, 2012, №2(108), c. 77 - 83.
2.  Капустян В.О., Пишнограєв І. О. Умови існування і єдиності розв'язку параболо - гіперболічного рівняння з нелокальними крайоими умовами. - Наукові вісті НТУУ "КПІ". Теоретичні та прикладні проблеми математики, 2012, N 4, c.72 - 76.

 2013 р.

3.  Капустян В.О., Лазаренко І.С. Параметричний оптимальний синтез для параболічного рівняння з нелокальними крайовими умовами і напіввизначеного функціонала. - Нелінійні коливання, 2013, т.16, №1, c. 38 - 43.
4. Близорукова М.С., Капустян В.Е., Максимов В.И. О применении методов управления по принципу обратной связи к исследованию двух эколого - экономических моделей. - Прикладная математика и информатика. Труды факультета ВМК МГУ им. М.В. Ломоносова. М.: Макс пресс.,  2013,  №45, с. 22 - 35.
5. Капустян В.О., Капустян О.А., Мазур О.К. Задача оптимального керування для рівняння Пуассона з нелокальними крайовими умовами. - Нелінійні коливання, 2013, т.16, №3, c. 350 - 358.
6. Капустян В. Е., Пышнограев И. А. Приближенное оптимальное управление в задаче для параболо-гиперболического уравнения с нелокальными краевыми условиями и полуопределенным критерием качества. - Журнал обчислювальної та прикладної математики, 2013, №4 (114), с. 24-36.

 2014 р.

7. Kapustyan V.O., Kapustyan O. A., Mazur O. K. Distributive optimal control in one non-selft-adjoint boundary value problem. - Continuous and distributed systems. Springer, 2014, v. 211, p. 303 - 312.
8. Kapustyan V., Maksimov V. On realizing prescribed quality of a controlled fourth order system. - Int. J. Appl. Comput. Sci., 2014, v.24,  N 1, p. 75 - 85.

2015 р.

9. Kapustyan V. O., Pyshnograiev I. O. Distributed Control With The General Quadratic Criterion In A Special Norm For Systems Described By Parabolic-Hyperbolic Equations With Nonlocal Boundary Conditions // Cybernetics and Systems Analysis. - 2015. - Vol. 51, No. 3 - pp. 438-447.
10. Kapustyan V.O., Pyshnograiev I.O. Minimax Estimates for Solutions of arabolic-Hyperbolyc equations with Nonlocal Boundary Conditions // Continuous and Distibuted Systems II / A. Sadovnichiy, M. Zgurovsky. - Springer nternational Publishing, 2015. - pp. 277-296.
11. Капустян В. Е., Пышнограев И. А. Задача оптимального управления с полуопределенным критерием качества для параболо - гиперболических уравнений с нелокальными точечными краевыми условиями. - Український математичний журнал, 2015, т. 67, №8, с. 1068-1081.

2016 р.

12. Капустян В. Е., Пышнограев И. А. Оптимальное управление для вырождающегося параболо - гиперболического уравнения с полуопределенным критерием качества. - Вестник ДНУ. Серия: Моделирование. 2016. Вып. 8, № 8, с. 93-105.
13. Kapustyan V.O., Pyshnograiev I.O. Approximate Optimal Control for Parabolic-Hyperbolic Equations with Nonlocal Boundary Conditions and General Quadratic Quality Criterion // Advances in Dynamical Systems and Control / A. Sadovnichiy, M. Zgurovsky. - Springer International Publishing, 2016. - pp. 387-401


  Публікації в галузі економіко - математичного моделювання

 2012 р.

1. Капустян В.О., Чепелєв М. Г. Раціональні стратегії поведінки агентів в моделі нелінійної макроекономічної динаміки. - Економіка і прогнозування, N 2, 2012, c. 138 - 152.
2. Капустян В.О., Чепелєв М. Г. Дослідження впливу структури капіталу на економічне зростання. - Економічний вісник НТУУ "КПІ", 2012, вип.9, с.489-498.
2013 р.
3. Дрозд А. О., Капустян В. О. Оптимальні кредитні та депозитні ставки багатопродуктового комерційного банку.- Економічний вісник НТУУ "КПІ", 2013, вип.10, с.537-542.

 2014 р.

4. Капустян В.О., Чепелєв М. Г. Економіко - математичне моделювання енергетичних субсидій: принцип адекватності.- Економічний аналіз, 2014, N 1, т. 15, с. 86 - 100.
5. Дрозд А. О., Капустян В. О. Керування кредитною та депозитною ставками комерційного банку з капіталом достатнім для задоволення попиту на кредити.- Економічний вісник НТУУ "КПІ", 2014, вип.11, с.548 - 563.

2016 р.

6. Дрозд А. О., Капустян В. О. Чисельне моделювання ціноутворення банку за умови випадкового запізнення при поверненні кредитів. - Економіка та держава,2016, №8, с.104 - 115.
7. Дрозд А. О., Капустян В. О. Загальна модель ціноутворення кредитного та депозитного продуктів комерційного банку за умови випадкового запізнення при поверненні кредитів. - Бізнес Інформ. 2016, №7,с. 47 - 51.

2017 р.

8. Диба В. А., Капустян В. О. Розробка моделі ефективного управління резервним капіталом страхової компанії заощадливого типу. - Бізнес Інформ. 2017, №6, с. 62 - 67.
9. Диба В. А., Капустян В. О. Development dsnomial model pricing of shades and londs for a life insurance company. - Технологический аудит и резервы производства. 2017, №6, с. 100 - 117.

 

e-mail: v.kapustyan@kpi.ua