Капустян Володимир Омелянович

Посада - завідувач кафедри математичного моделювання економічних систем НТУУ „КПІ” з 2003 року

професор кафедри ММЕС

Народився – 22.05.1953 р. в м. Дніпропетровську
Закінчив- в 1975 р. Дніпропетровський інститут інженерів залізничного транспорту (ДІІТ)
З 1970 р. по 1975 р. навчався в ДІІТі .
Факультет – обчислювальна техніка.
Спеціальність – прикладна математика.

У 1982 р. в КНУ (Київ) отримав вчений ступінь кандидата фізико – математичних наук
зі спеціальності 05. 13. 02. – системи автоматичного регулювання;
тема дисертації „Синтез оптимального управления распределенными системами с запаздыванием по времени”, науковий керівник – д. ф. – м. н., професор Єгоров О. І.
У 1994 р. в КНУ (Київ) отримав вчений ступінь доктора фізико – математичних наук зі спеціальності 01. 01. 09. – математична кібернетика;
тема дисертації „Оптимальное ограниченное управление сингулярно возмущенными системами с распределенными параметрами”, наукові консультанти – д. ф. – м. н., професор Єгоров О. І.; д. ф. – м. н., професор Наконечний О. Г.
Наукове звання професора одержав в ДІІТі в 1996 р. по кафедрі прикладної математики.
З 1996 р. по 2003 р. – завідувач кафедри комп’ютерних інформаційних технологій ДІІТу . Відкрив при цій кафедрі спеціальність „Економічна кібернетика.”
Напрямки наукової роботи
оптимальне керування системами з розподіленими параметрами;
асимптотичний аналіз оптимальних систем;
математичне моделювання економічних систем.

Готує фахівців вищої кваліфікації через аспірантуру НТУУ „КПІ” по спеціальностям:

01.05.04 - системний аналіз і теорія оптимальних рішень (фізико – математичні науки);
08.00.11 – математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці
(економічні науки).

Учні:
1) Зайцев В. Г. (доцент ДНУ, Дніпропетровськ). В 1995 р. в ДНУ отримав вчений ступінь кандидата фізико – математичних наук зі спеціальності 01. 05. 02. – математичне моделювання та обчислювальні методи в наукових дослідженнях; тема дисертації – „Оптимальное управление процесами со свободной границей”.
2) Коряшкіна Л. С. (доцент ДНУ, Дніпропетровськ). В 2000 р. в ДНУ отримала вчений ступінь кандидата фізико – математичних наук зі спеціальності 01. 05. 01.теоретичні основи інформатики та кібернетики; тема дисертації – „Методы оптимального разбиения множеств в управлении распределенными системами” (співкерівник – д. ф.- м. н., професор Кисельова О. М.).
3) Фартушний І. Д. (ст. викладач НТУУ „КПІ”). В 2008 р. в КНУ отримав вчений ступінь кандидата фізико – математичних наук зі спеціальності 01. 05. 04. – системний аналіз і теорія оптимальних рішень; тема дисертації – „Асимптотики обмежених розподілених керувань в оптимальних параболічних періодичних крайових задачах”.
4) Когут О. П. (асистент НГУ, Дніпропетровськ). В 2010 р. в Інституті космічних досліджень НАН Украіни та НКА України отримала вчений ступінь кандидата фізико – математичних наук зі спеціальності 01. 05. 04. – системний аналіз і теорія оптимальних рішень; тема дисертації – „Якісний аналіз одного класу оптимізаційних задач для нелі- нійних еліптичних систем”.
5) Богославська О. Ю. (молодший науковий співробітник інституту загальної Енергетики НАН України, Київ). В 2010 р. в державній установі "інститут економіки та
прогнозування" отримала вчений ступінь кандидата економічних наук зі спеціальності 08. 00. 11. - математичні методи,моделі та інформаційні системи в економіці;
тема дисертації - "Моделювання та розробка цінових стратегій теплових електростанцій на оптовому ринку України".
6) Шинкаренко В. І. (доцент ДІІТу , Дніпропетровськ). ”). В 2010 р. в КНУ отримав вчений ступінь доктора технічних наук зі спеціальності 01. 05. 03. –математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем ; тема дисертації – „Експериментальні методи оцінки часової та функціональної ефективності алгоритмів у програмно- апаратних середовищах”.
7) Ільченко К. О. (асистент НТУУ „КПІ”). В 2014 р. в Східноєвропейському університеті економіки і менеджменту (м. Черкаси) отримала вчений ступінь кандидата економічних наук зі спеціальності 08.00.11 – математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці; тема дисертації – „Моделювання кредитно – депозитної діяльності комерційного банку з урахуванням гудвілу”.
8) Кравець Т. В.(асистент ДІІТ’у). В 2014 р. в Національній металургійній акадамії України (м. Дніпропетровськ) отримала вчений ступінь кандидата технічних наук зі спеціальності 01.05.02 – математичні моделювання та обчислювальні методи ; тема дисертації – „Побудова в кватерніонних матрицях моделей нелінійної динаміки транспортних екіпажів при повороті та переносі у просторі”.
9) Лазаренко І. С. (асистент НТУУ „КПІ”). В 2015 р. в КНУ отримала вчений ступінь кандидата фізико – математичних наук зі спеціальності 01.05.04 – системний аналіз та теорія оптимальних рішень; тема дисертації – „Оптимальне керування для параболічних рівнянь з точковими нелокальними крайовими умовами”.

Читає курси:
моделювання економіки, моделювання економічної динаміки, оптималь-не керування та теорія ігор в економіці, багатокритеріальні моделі в економіці
Монографії:
Белозеров В. Е., Капустян В. Е. Геометрические методы модального управления. – К.: Наукова думка, 1999. – 260 с.
Навчальні посібники, підручники:
Капустян В. Е. Оптимальное управление параболическими уравнениями с пос- ледействием. В кн. Лигун А. А., Капустян В. Е., Волков Ю. И.” Специальные вопросы теории приближений и оптимального управления распределенными системами”. – К.: Выща школа, 1990, с. 75 – 154.
Капустян В. О., Пасенченко Ю. А. Фінансова математика.- К.: Центр навчальної літератури, 2010. - 227 с.
Гальчинський Л. Ю., Капустян В. О. Технології електронної обробки даних в інформаційних системах економіки. - К.: Центр навчальної літератури, 2010. - 503 с.

Статті за останні 5 років.
Публікації в галузі оптимального керування нескінченновимірними системами
2010 р.
1. Капустян В.Е, Когут О. П. Соленоидальные управления в коэффициентах нелинейных эллиптических краевых задач. - Компьютерная математика, 2010, N 1, с.138 - 144.
2. Капустян В.Е, Когут О. П. О достаточных условиях разрешимости одного класса оптимизационных задач. - Проблемы управления и информатики, 2010, N 1, с.78 - 85.
3. Капустян В.Е, Когут О. П. О существовании оптимальных управлений в коэффициентах для нелинейной краевой задачи Неймана. - Дифференциальные уравнения, 2010, т. 46, N 7, с. 915- 930.
4. Капустян В.Е., Лазаренко И.С. Оптимальная стабилизация распределенным управлением решений параболических уравнений с нелокальными краевыми условиями. - Компьютерная математика, 2010, №2, c. 149 - 155.

2011 р.
5. Капустян В.О., Лазаренко І.С. Оптимальне керування для сингулярно збурених періодичних параболічних рівнянь з нелокальними крайовими умовами. - Наукові вісті НТУУ "КПІ". Теоретичні та прикладні проблеми математики, 2011, N 4, c. 49 - 55.
6. Капустян В.Е., Лазаренко И.С. Оптимальная стабилизация сосредоточенным управлением решений параболических уравнений с нелокальными краевыми условиями. - Компьютерная математика, 2011, №2, c. 133 - 141.
2012 р.
7. Капустян В.О., Капустян О. А., Мазур О. К. Задача оптимального керування для еліптичного рівняння з нелокальними крайовими умовами в круговому секторі. - Журнал обчислювальної і прикладної математики, 2012, №2(108), c. 77 - 83.
8. Капустян В.О., Пишнограєв І. О. Умови існування і єдиності розв'язку параболо - гіперболічного рівняння з нелокальними крайоими умовами. - Наукові вісті НТУУ "КПІ". Теоретичні та прикладні проблеми математики, 2012, N 4, c.72 - 76.
2013 р.
9. Капустян В.О., Лазаренко І.С. Параметричний оптимальний синтез для параболічного рівняння з нелокальними крайовими умовами і напіввизначеного функціонала. - Нелінійні коливання, 2013, т.16, №1, c. 38 - 43.
10. Близорукова М.С., Капустян В.Е., Максимов В.И. О применении методов управления по принципу обратной связи к исследованию двух эколого - экономических моделей. - Прикладная математика и информатика. Труды факультета ВМК МГУ им. М.В. Ломоносова. М.: Макс пресс., 2013, №45, с. 22 - 35.
11. Капустян В.О., Капустян О.А., Мазур О.К. Задача оптимального керування для рівняння Пуассона з нелокальними крайовими умовами. - Нелінійні коливання, 2013, т.16, №3, c. 350 - 358. 12. Капустян В. Е., Пышнограев И. А. Приближенное оптимальное управление в задаче для параболо-гиперболического уравнения с нелокальными краевыми условиями и полуопределенным критерием качества. - Журнал обчислювальної та прикладної математики, 2013, №4 (114), с. 24-36.
2014 р.
13. Kapustyan V.O., Kapustyan O. A., Mazur O. K. Distributive optimal control in one non-selft-adjoint boundary value problem. - Continuous and distributed systems. Springer, 2014, v. 211, p. 303 - 312.
14. Kapustyan V., Maksimov V. On realizing prescribed quality of a controlled fourth order system. - Int. J. Appl. Comput. Sci., 2014, v.24, N 1, p. 75 - 85.

Публікації в галузі економіко - математичного моделювання
2010 р.
1. Капустян В. О., Божок Ю. А. Стратегії оптимізації фірми - посередника в ринкових умовах. - Економічний вісник НТУУ "КПІ", 2010(7), с. 256 - 259.
2. Анкудович Т. Є., Веременко І. А., Капустян В. О. Методичні підходи до удосконалення механізмів державного регулювання діяльності суб'єктів господарювання нафтової промисловочті. - Вісник Черкаського університету. Серія: економічні науки, вип. 187, с. 28 - 33.
3. Капустян В. О. , Ільченко К. О. Управління банківською установою в умовах конкуренції. - Сучасні проблеми економіки і підприємництва. Збірник наукових праць НТУУ "КПІ", 2010, вип. 5, ч.1, с. 6-9.
4. Дрозд А.О., Капустян В.О. Ефективне керування рекламними витратами банку. - Економіка та держава, - 2010., №6. - С. 65-67. 5. Капустян В.О., Дрозд А.О. Моделювання кредитного ризику в потоковій моделі банку. - Сучасні проблеми економіки і підприємництва. Збірник наукових праць НТУУ "КПІ", 2010, вип. 5, ч.2, с.103 - 106.
6. Капустян В.О., Чепелєв М. Г. Стабілізація поведінки моделі ринкової економіки, що самостійно розвивається за умови варіації керуючих параметрів. - Нове в економічній кібернетиці, N 1, 2010, c. 34 - 44.
2012 р.
7. Капустян В.О., Чепелєв М. Г. Раціональні стратегії поведінки агентів в моделі нелінійної макроекономічної динаміки. - Економіка і прогнозування, N 2, 2012, c. 138 - 152.
8. Капустян В.О., Чепелєв М. Г. Дослідження впливу структури капіталу на економічне зростання. - Економічний вісник НТУУ "КПІ", 2012, вип.9, с.489-498.
2013 р. 9. Дрозд А. О., Капустян В. О. Оптимальні кредитні та депозитні ставки багатопродуктового комерційного банку.- Економічний вісник НТУУ "КПІ", 2013, вип.10, с.537-542.
2014 р.
10. Капустян В.О., Чепелєв М. Г. Економіко - математичне моделювання енергетичних субсидій: принцип адекватності.- Економічний аналіз, 2014, N 1, т. 15, с. 86 - 100.

e-mail: v.kapustyan@kpi.ua