Пасенченко Юрій Антонович

доцент кафедри ММЕС

Народився у 1948 році в с. Березна Володарського р-ну Київської обл.

Закінчив Київський державний університет імені Тараса Шевченка (1968 - 1973 рр.) механіко-математичний факультет, спеціальність "математика".
У 1979 р. отримав вчений ступінь кандидата фізико-математичних наук.
тема дисертації: "Периодические решения некоторых неавтономных систем дифференциальных уравнений".

Читає курси:

Основні публікації

1.Павлюк И. А., Бурым В. М., Пасенченко Ю. А. Приближенно-аналитические решения неавтономных дифференциальных уравнений.Киев: Вища школа. Головноеизд-во, 1980, 232 с.
2.Пасенченко Ю.А., О приводимых квазипериодических системах. “Известиявузов.” серия “Математика”, №11, 1988, с.36-42.
3.Пасенченко Ю.А., Бурим В. М. Про зони нестійкості лінійного диференціального рівняння другого порядку з квазіперіодичними коефіцієнтами. Вісник Київського. університету., серія.: фіз.-мат. науки, 1995, с. 7-12.
4.Пасенченко Ю.А. Про точні формули дисконтування векселів. Економічний вісник НТУУ ”КПІ”.вип. 3. Київ: 2006. с. 322-326.
5.PasenchenkoY.A. Onaforfeitingtransactionmodelinbusiness.ScientificproceedingsofRigaTechnicalUniversity. Ser. 3. «Economicsandbusiness». Riga: 2007. Vol. 15. с. 77-83. ISSN 1407-7337
6.Пасенченко Ю.А., Кошик Т.С. Кореляційна модель оцінки ризику кредитного портфеля комерційного банку. Економічний вісник НТУУ ”КПІ”. вип. 4. Київ: 2007. c.199-204.
7.Капустян В.О., Пасенченко Ю.А. Фінансова математика. Навчальний посібник. Вид-во «Центр учбової літератури». Київ: 2010. 228 с.,
ISBN 978-611-01-0190-5.
8.Пасенченко Ю.А., Цеслів А.С.Модель оцінки ємності ринку в умовах невизначеності. Вісник КНУТД2, 2010, №1(51), с. 177-181.
9.Пасенченко Ю.А., Абдураманов Р.А. Моделирование нетто-премий с применением метода квантильной регрессии. Економічний вісник НТУУ ”КПІ”. вип. 8, Київ: 2011. c. 446-451
10.Пасенченко Ю.А.,Шеверда М.Ю. Пошук оптимальної траєкторії структурних зрушень для економіки України. Зб. наук. праць: «Теорія оптимальних рішень», Ін-т кібернетики АН України. Київ: 2012, с.20-25.
11 . Пасенченко Ю.А., Назаренко О.І. Моделі системної динаміки в управлінні ієрархічними торговими мережами. Економічний вісник НТУУ ”КПІ”, вип.10, Київ: 2013, c. 552-558
12. Данилов В.Я., Данілов В.Я., Пасенченко Ю.А. Теорія ймовірностей і математична статистика. Навчальний посібник. Вид-воДП «Прінт-Сервіс». Київ: 2013.158 с., ISBN 978-617-7069-00-2.
Науково-методичні досягнення: статей – 40, тез на конференції – 21, методичних розробок – 6, навчальних посібників – 9, монографій – 1.
Накафедрі працює з 2005 р.
e-mail: yuriy.pasenchenko@gmail.com