Ставицький Олександр Вікторович

к.е.н., доцент кафедри ММЕС

Народився у 1976 році в м. Київ.
Закінчив НТУУ «КПІ» в 2001 р. механіко-машинобудівний факультет, спеціальність "прикладна механіка".
Закінчив Інститут підготовки кадрів промисловості в 2002 р. факультет економіки,спеціальність"фінанси".
У 2015 р. отримав вчений ступінь кандидата економічних наук.

Працював:


• Інститут підготовки кадрів промисловості;
• Національний інститут харчових технологій.

Читає курси:

Основні публікації

Публікації у наукових фахових виданнях:

1. Ставицький О. В. Формування стратегії інноваційного розвитку підприємств харчової промисловості / О. В. Ставицький // Агросвіт – 2011. – №17-18 С. 54―57 (0,37 д.а.).
2. Ставицький О. В. Теоретичні аспекти моделювання систем / О. В. Ставицький // Економіка і право : зб. наук. праць / НПУ імені М.П. Драгоманова ; редкол. : В. П. Андрущенко (голов. ред.) та ін. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр НПУ імені М.П. Драгоманова, 2012. – Вип. 19. – Серія 18. – С. 79―86 (0,41 д.а.).
3. Ставицький О. В. Методичні підходи до стратегічного управління розвитком підприємств [Електронний ресурс] / О. В. Ставицький // Електронне наукове фахове видання Миколаївського національного університету ім. В.О. Сухомлинського «Глобальні та національні проблеми економіки». – 2014. – №2. – Режим доступу: http://global-nation.in.ua/vipusk-1-2014/188 (0,50 д.а.).
4. Ставицький О. В. Використання матричного інструментарію в стратенічному управлінні / О. В. Ставицький // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». ― 2014. ― № 9 (6). ― С. 117―120 (0,55 д.а.).
5. Ставицький О. В. Використання оцінки зовнішнього середовища в стратегічному управлінні підприємствами хлібопекарської галузі / О. В. Ставицький // Інвестиції: практика та досвід. ― 2015. ― №2. ― С. 31―34 (0,53 д.а.).
6. Ставицький О. В. Еволюція теорії стратегічного управління / О. М. Петухова, О. В. Ставицький // Агросвіт. ― 2015. ― №2. ― С. 10―14 (0,55 д.а., особисто автору - 0,27 д.а.).
7. Ставицький О. В. Оцінка та контроль у системі стратегічного управління / О. В. Ставицький // Інвестиції: практика та досвід. ― 2015. ― №3. ― С. 49―52 (0,50 д.а.).
8. Ставицький О. В. Методологія прийняття управлінського рішення щодо вибору стратегічного напряму / О. В. Ставицький // Агросвіт. ― 2015. ― №3―4. ― С. 59―65 (0,58 д.а.). 9. Ставицкий А. В. Совершенствование методического инструментария оценки качества систем управления предприятием в условиях устойчивого развития єкономики / А. В. Ставицкий А. В. // Сталий розвиток, 2013. – № 8. – С. 147-151 (0,41 д.а.) (Болгарія).

Тези доповідей та матеріали конференцій:

10. Ставицький О. В. Особливості організації інноваційної стратегії на підприємствах хлібопекарської галузі / О. В. Ставицький // тези. доп. ІV Міжнар. наук.-практ. конф., [«Проблеми конструкції та розвитку форм самоорганізації людських спільнот»], Київ-Лондон : 2011. ― С. 66―67. (0,12 д.а.).
11. Ставицький О. В. Розробка стратегії розвитку підприємства на основі інноваційного потенціалу / О. В. Ставицький // тези. доп. ІV Міжнар. наук.-практ. конф., [«Ефективність бізнесу в умовах трансформаційної економіки»], Судак : Кримський інститут бізнесу. ― 2011. ― С. 261―263. (0,12 д.а.).
12. Ставицький О. В. Зв'язок стратегії і ходу реалізації інновацій в плануванні діяльності підприємства / О. В. Ставицький // тези. доп. ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., [«Міжнародна стратегія економічного розвитку регіону»], Суми : Сумський державний університет. ― 2012. ― С. 115―116. (0,08 д.а.).
13. Ставицький О. В. Аналіз здатності підприємства до інноваційного розвитку / О. В. Ставицький // тези. доп. ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., [«Економіка та менеджмент: перспективи розвитку»], Суми : Сумський державний університет. ― 2012. ― С. 129―130. (0,08 д.а.).
14. Ставицький О. В. Проблеми використання економіко - математичних моделей і методів в практиці планування та управління / О. В. Ставицький // тези. доп. Міжнар. наук.-практ. конф., [«Экономика XXI века: глобализация, кризисы, развитие»], Харьков : 2012. ― С. 113―115. (0,16 д.а.).
15. Ставицький О. В. Методи прогнозування з використанням дерева рішень / О. В. Ставицький // тези. доп. ХIІІ Міжнар. наук.-практ. конф., [«Економічні дисбаланси в глобалізованому світі»], Київ, Аналітичний центр «Нова економіка». ― К. : 2012. ― С. 46―48. (0,16 д.а.).
16. Ставицький О. В. Матричний інструментарій в системі обґрунтування управлінських рішень / О. В. Ставицький // тези. доп. VIII Міжнар. наук.-практ. конф., [«Наука та інновації»], Перемишль : 2012. ― С. 53―54. (0,12 д.а.).
17. Ставицький О. В. Стратегический контроль в контексте стратегического управления предприятием / О. В. Ставицький // тези. доп. VIII Міжнар. наук.-практ. конф., [«Досягнення вищої школи - 2012»], Софія : 2012. ― С. 65―67. (0,12 д.а.).
18. Ставицький О. В. Методологія прийняття управлінських рішень в стратегічному управлінні підприємством / О. В. Ставицький // тези. доп. Міжнар. наук.-практ. конф., [«Ціннісні орієнтації та світоглядні позиції людини у контексті сьогодення. VIII Шинкаруківські читання»], Київ : Університет сучасних знань. ― К. : 2013. ― С. 285―287. (0,14 д.а.).
19. Ставицький О. В. Концепція оцінки та контролю виконання стратегії / О. В. Ставицький // тези. доп. Міжнар. наук.-практ. конф., [«Наукові засади ресурсозбереження в системі антикризового управління і відтворення економіки»], Хмельницький : Університет економіки і підприємства. ― Х. : 2015. ― С. 165―167. (0,18 д.а.).
20. Ставицький О. В. Методичні підходи до елементів стратегічного управління / О. В. Ставицький // тези. доп. Міжнар. наук.-практ. конф., [«Проблеми економіки: нові ринки та нові напрямки розвитку»], Дніпропетровськ, НО «Перспектива», 2015. ― С. 9―11. (0,12 д.а.).

Науково-методичні досягнення: статей – 31, тез на конференції – 43, методичних розробок – 18, навчальних посібників – 2.
На кафедрі працює з 2016 р.
e-mail: a_stavitsky@ukr.net