Цеслів Ольга Володимирівна

доцент кафедри ММЕС
Google scholar


Народилася у 1959 році в м.Львові. Закінчила Львівський політехнічний інститут (1976 - 1981 рр.) ЕЕФ.
У 1996 р. в Інституті електродинаміки (Київ) отримала вчений ступінь кандидата технічних наук
тема дисертації „ Дослідження жорстко - стійких методів моделювання перехідних процесів в напівпровідникових приладах ”,
: Дис.канд.техн.наук: 05.09.05 / НАН України. — К., 1996.

Доцент автоматизації та комп'ютерних систем.
Напрямки наукової роботи: моделі та інформаційні технології в економіці.
Читає курси:

Навчальні посібники:

1. Цеслів О.В., Коломієць А.С. Технологія проектування та адміністрування баз даних і сховищ даних: Навч. посіб. –К.НТУУ „КПІ”,2017–284 с.
2. Цеслів О.В.Технологія проектування та адміністрування баз даних і сховищ даних: Навч. посіб. –К.НТУУ „КПІ”,2013–212 с.
3. Цеслів О.В.WEB програмування для студентів економічних спеціальностей: Навч. посіб. –К.НТУУ „КПІ”,2011–296 с.
4. Цеслів О.В.Інформатика: Навч. посіб. –К.НТУУ „КПІ”,2011–330 с.

Дистанційні курси

Технології створення програмних та інтелектуальних систем.//Цеслів О.В.– Рекомендовано Методичною радою НТУУ „КПІ”. 2016

Монографії

Актуальні проблеми економічної кібернетики./кол. наукова монографія/Під ред. О.Ю.Чубукової. Київ: ВД Стилос,2014.- 240 с.

Методичні вказівки

1. Цеслів О.В.Методичні вказівки для проведення комп’ютерного практикуму з дисципліни “Інформатика та комп’ютерна техніка”. Методичні вказівки. – НТУУ „КПІ”, 2005. – 56 с.
2. Цеслів О.В.Методичні вказівки для проведення комп’ютерного практикуму з дисципліни “Інформаційні системи в економіці”. Методичні вказівки. – НТУУ „КПІ”, 2006. – 89 с.
3. Методичні рекомендації щодо підготовки та проведення комплексного державного екзамену за фахом на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр для студентів напряму підготовки 6.030502 «Економічна кібернетика» всіх форм навчання / укладач: О. В. Цеслів – Київ: НТТУ “КПІ”, 2014.-16с


Основні публікації

2012

Цеслів О.В.,Черепнін М.О. Економіко-математичне моделювання оптимізації обсягу оборотних активів підприємства. Вісник Київського університету технологій та дизайну 2012 №1 С.174-178.

Цеслів О.В. Оцінювання інвестиційної привабливості підприємств багатокритеріальними методами Вісник Київського університету технологій та дизайну 2012 №5 С.264- 268.

2013

Цеслів О.В. Веб–аналітика для підвищення ефективності сайту кафедри вищого навчального закладу. Бизнесинформ  №10 2013 с.118-120

2014

Цеслів О.В. Методи  штучного інтелекту які використовуються для кредитного скорингу Вісник Київського університету технологій та дизайну 2014 №2 С.124-132

Цеслів О.В Кластеризація – вагомий фактор підвищення конкурентоспроможності економіки України Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Економічні науки Випуск 9 Частина 7. 2014 стр  138-141

2015

Цеслів О.В Промислові кластери, як засіб прискорення темпів впровадження інноваційних технологій Вісник Київського університету технологій та дизайну 2015 №2(85) С. 132-143
Цеслів О.В, Зобов О.С. Економіко-математичне моделювання розподілу інвестицій по часу Вісник Київського університету технологій та дизайну
2015 №6(2015) С. 72-79

2016

Цеслів О.В, Зинченко Д. Дослідження моделей формування оптимального портфеля фінансових інвестицій на фондовому ринку України Науковий вісник херсонського державного університету 2016 Випуск 19, ч2, С. 157-162.
Цеслів О.В, Коломієць А.С. Кокорева А.С. Економіко-математичне моделювання  кластерних формувань регіону Науковий журнал «Причорноморські економічні студії».-2016 №12 С.196-198

2017

Цеслів О.В, Лисенок В.В. Розробка стратегії інвестування у фармацевтичну галузь. «Економічний вісник Національного технічного університету України «КПІ»  ((Економічний вісник НТУУ "КПІ" в OJS),2017.

2002


1. R.V. Slon'ovs'kyi, O.V. Tsesliv. Fractional-rational form of discrete mathematical models of elements of an electric circuit. Journal of Mathematical Sciences Т.109,№1,2002,1209-1214.

Науково-методичні досягнення: статей - 50; тез на конфенціях - 6; методичних розробок - 11, навчальних посібників - 4,
монографій 1, дистанційних курсів 1

На кафедрі ММЕС працює з 2004 року

e-mail: ceslivolga@gmail.com