Цеслів Ольга Володимирівна

доцент кафедри ММЕС
Google scholar


Народилася у 1959 році в м.Львові. Закінчила Львівський політехнічний інститут (1976 - 1981 рр.) ЕЕФ.
У 1996 р. в Інституті електродинаміки (Київ) отримала вчений ступінь кандидата технічних наук
тема дисертації „ Дослідження жорстко - стійких методів моделювання перехідних процесів в напівпровідникових приладах ”,
: Дис.канд.техн.наук: 05.09.05 / НАН України. — К., 1996.

Доцент автоматизації та комп'ютерних систем.
Напрямки наукової роботи: моделі та інформаційні технології в економіці.
Читає курси:

Навчальні посібники, підручники:

1. Технології створення програмних та інтелектуальних систем./Дистанційний курс/Цеслів О.В.– Рекомендовано Методичною радою НТУУ „КПІ”.
2. Актуальні проблеми економічної кібернетики./кол. наукова монографія/Під ред. О.Ю.Чубукової. Київ: ВД Стилос,2014.- 240 с.
3. Цеслів О.В.Технологія проектування та адміністрування баз даних і сховищ даних: Навч. посіб. –К.НТУУ „КПІ”,2013–212 с.
4. Цеслів О.В.WEB програмування для студентів економічних спеціальностей: Навч. посіб. –К.НТУУ „КПІ”,2011–296 с.
5. Цеслів О.В.Інформатика: Навч. посіб. –К.НТУУ „КПІ”,2011–330 с.
6. Цеслів О.В.Методичні вказівки для проведення комп’ютерного практикуму з дисципліни “Інформатика та комп’ютерна техніка”. Методичні вказівки. – НТУУ „КПІ”, 2005. – 56 с.
7. Цеслів О.В.Методичні вказівки для проведення комп’ютерного практикуму з дисципліни “Інформаційні системи в економіці”. Методичні вказівки. – НТУУ „КПІ”, 2006. – 89 с.
8. Методичні рекомендації щодо підготовки та проведення комплексного державного екзамену за фахом на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр для студентів напряму підготовки 6.030502 «Економічна кібернетика» всіх форм навчання / укладач: О. В. Цеслів – Київ: НТТУ “КПІ”, 2014.-16с

Основні публікації
1. R.V. Slon'ovs'kyi, O.V. Tsesliv. Fractional-rational form of discrete mathematical models of elements of an electric circuit. Journal of Mathematical Sciences Т.109,№1,2002,1209-1214.
2. Цеслів О.В. Дослідження клієнт-серверного підходу при проектуванні баз даних. Вісник Київського університету технологій та дизайну. 2004,№ 1 с. 97-102.
3. Цеслів О.В. Автоматизована система розрахунків нормативів запасу на підприємствах Укрзалізниці. Вісник Київського університету технологій та дизайну. 2005, №6 c.49-54.
4. Цеслів О.В. Дослідження динамічної моделі управління запасами. Вісник Київського університету технологій та дизайну. 2006, №2 c.37-42.
5. Бражнікова О.Т. Використання бінарних змінних в динамічних моделях управління запасами. Вісник Київського університету технологій та дизайну. 2006, №6 c.36-40.
6. Скляревська П.Ю., Цеслів О.В. Експертна система підтримки прийняття рішень комерційним банком щодо вибору кредитної стратегії, основана на методах теорії гри. Вісник Київського університету технологій та дизайну. 2007, №1 c.25-31.
7. Клімов О.О., Цеслів О.В. Раціональна поведінка фірми на інвестиційному ринку. Стохастичний підхід. Економічний вісник 2009 № 6 с.477-481.
8. Жирова А.О., Цеслів О.В. Метод аналізу ієрархій при виборі оптимального інвестиційного проекту. Вісник Київського університету технологій та дизайну. 2010 №2 С 160-166.
9. Веб–аналітика для підвищення ефективності сайту кафедри вищого навчального закладу. Бизнес информ №10 2013 с.118-120.
10. Методи штучного інтелекту які використовуються для кредитного скорингу. Вісник Київського університету технологій та дизайну. 2014 №2 С.124- 132

Науково-методичні досягнення: статей - 48; тез на конфенціях - 6; методичних розробок - 11, навчальних посібників - 4,
монографій 1, дистанційних курсів 1

На кафедрі ММЕС працює з 2004 року

e-mail: cesliv_olga@mail.ru