НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ


Л.С.Файнзільберг, О.А.Жуковська, В.С. Якимчук.
Теорія прийняття рішень.Підручник Київ,
Освіта України, 2018р.246 с.

В.О.Капустян, О.А.Жуковська
Алгебраїчні та геометричні методи.
Навчальний посібник. 2017 -149 с.


І.Д. Фартушний, М.Г. Охріменко, І.Ю. Дзюбан
Курс дослідження операцій:
Навчальний посібник з грифом МОН України. - К.:НТУУ "КПІ" Вид-во "Політехніка",
2016 - 208 с.

М.Г. Охріменко, І.Д. Фартушний, А.Б. Кулик
Некоректно поставлені задачі та методи їх розв'язування:
Підручник з грифом МОН України.
- К.: НТУУ "КПІ" Вид-во "Політехніка", 2016 - 228 с.

Жуковська О.А.
Основи інтервального аналізу.
Навчальний посібник
з грифом МОН України.
– Київ: Освіта України,
2009. – 133 с.

Цеслів О.В., Коломієць А.С.
Технологія проектування
та адмістрування баз даних
і сховищ даних
навч. посіб. – К.: НТУУ „КПІ”,
2018. – 284 с..

О.В.Цеслів
Основи програмування та веб-дизайн
Навчальний посібник
– Київ: КПІ ім.Ігоря Сікорського, Вид-во "Політехніка",
2020. – 152 с.

Капустян В. О., Ю.А.Пасенченко
Фінансова математика
Навчальний посібник з грифом МОН України.-К.:
Прінт-Сервіс,
2013. -216 с.

Цеслів О.В.
WEB - програмування
навч. посіб. – К.: НТУУ „КПІ”,
2011. – 298 с..

Цеслів О.В.
Інформатика
навч. посіб. – К.: НТУУ „КПІ”,
2011. – 330 с..

Збірник задач з аналітичної
геометрії/За редакцієї В.В.Кириченка:
укладачі кол.авторів, Ж.Т.Черноусова.
Навчальний посібник з грифом МОН України.
Каменець-Подільський: Аксіома,2013.200 с.


Махній Т.М., Стець О.В.
Практикум з економіки підприємства.
Навчальний посібник з грифом МОН України.
– Чернівці:
Технодрук, 2010. – 140 с.


Фартушний І. Д.
Диференціальні рівняння
/ Фартушний І. Д., Капустян О.В.,
Сукремна А. В.
: навч. посіб. – К.: НТУУ „КПІ”,
2010. –135 с..

Дунаєва Т.А., Рисцов І.К.,
Основи дискретного аналізу:
навч. посіб.для студ.екон.спец.
– НТУУ „КПІ”, Київ,
2011. – 156 с.


Гальчинський Л. Ю., Капустян В. О.
Технології електронної обробки даних
в інформаційних системах економіки.
Навчальний посібник з грифом МОН України.-К.:
Центр навчальної літератури,
2010. - 503 с.

Охрименко М.Г.Дзюбан І.Ю.
Дослідження операцій.
Навчальний посібник. – К.:
Центр навчальної літератури,
2006. – 184 сІ. К. Рисцов О. Є. Сокульський
Теорія автоматів в моделюванні економіки. Навчальний посібник
— Київ : НТУУ «КПІ» Вид-во «Політехніка» 2016. 92 c.

Охріменко М.Г., Жуковська О.А.,
Купка О.О.

Методи розв’язування некоректно
поставлених задач.
Навчальний посібник – Київ:
Центр учбової літератури, 2008. – 166 с.
Заборовець М.О., Левченко Ф.А.,
Охріменко М.Г.

Сучасні методи розв’язування
систем лінійних алгебраїчних рівнянь.
Навчально-методичний посібник.
– К.: КНЕУ, 2006. – 76 с.
(під грифом МОН України).

Рисцов І.К., Кузьмін А.В.,
Москалькова Н.М., Сіницький М.Є.

Інформаційні системи і технології
в менеджменті. Навч. посібник. – К.: МАУП,
2006. – 316 с.

Рисцов І.К., Кузьмін А.В.,
Кузьміна Н.М.

Символьні обчислення в
системі Maple, частина 1. Навч. посібник.
– К.: МАУП, 2006. – 106 с.


И.А.Павлюк,В.М.Бурым,
Ю.А.Пасенченко
Приближенно-аналитические
решения неавтономных
дифференциальных уравнений.
Вища школа.

Інформатика та комп’терна техніка.
Обробка інформації за допомогою електронних таблиць:
Навчальний посібник для підготовки фахівців з економіки та інших спеціальностей / Уклад.: В.П. Корнєв, Н.О. Бондаренко, І.Д. Фартушний. – К.: НТУУ „КПІ”, 2010. – 160 с.